Evropský fond pro region8ln9 royvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizované projekty:

II315 hr. okresu Ústí nad Orlicí-Zábřeh-Leština.docx (1541kB)

II373 Chudobín - průtah.docx (841kB)

II437 Lipník nad Bečvou - hranice Zlínského kraje.docx (1360kB)

II441 križ. R 35 - hr. kraje Moravskoslezského.docx (1304kB)

II444 Medlov- průtah.docx (1321kB)

II444 Medlov- Uničov.docx (1321kB)

II446 Libina - průtah.docx (1649kB)

II448 Drahanovice - Olomouc.docx (1213kB)

II448 Laškov - Kandia.docx (1542kB)

II449 křiž. II366 - MÚK Unčovice.docx (2006kB)

II449 Uničov - hr. okr. Bruntál.docx (1153kB)

II456 Žulová - křiž. se silnicí II457.docx (1227kB)

Most ev.č. 644-007 Újezd u Mohelnice.docx (360kB)

Silnice II441 křiž.R35-hr.kraje Moravskoslezského 2.docx (600kB)

Silnice II444 Medlov - Uničov.docx (5916kB)

Silnice II448 Laškov-Kandia-hr.okr.Ol.docx (4275kB)

~$315 hr. okresu Ústí nad Orlicí-Zábřeh-Leština.docx (1kB)

~$441 križ. R 35 - hr. kraje Moravskoslezského.docx (1kB)

~$456 Žulová - křiž. se silnicí II457.docx (1kB)

~$lnice II441 křiž.R35-hr.kraje Moravskoslezského 2.docx (1kB)

BÍLÁ LINKA
841 119 119
(od 1.11. do 31.3.)

Správa silnic

Olomouckého kraje

Lipenská 753/120
779 00 Olomouc
IČ:70960399
Tel: 585 170 311
E-mail: ssok@ssok.cz
Dat.schr.ID: ur4k8nn

Profil organizace

Sídlo správy silnic Olomouckého kraje
Hlavni administrativní budova SSOK

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace vznikla dne 1.4.2002. Její činnost vychází ze zřizovací listiny příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j.H-325/2002, schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 28.2.2002, ve znění platných dodatků

Základní údaje:

Zřizovatel:Olomoucký kraj, IČO 60609460
Název:Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Identifikační číslo:70960399
Sídlo organizace:Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Územní působnost:Olomoucký kraj

Příspěvková organizace vznikla splynutím příspěvkových organizací Olomouckého kraje, které byly zrušeny bez likvidace. Jedná se o Správu a údržbu silnic Olomouc, Správu a údržbu silnic Prostějov, Správu a údržbu silnic Přerov, Správu a údržbu silnic Šumperk.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti:
 • a) výkon vlastnických práv k silnicím, silničním pozemkům a k ostatnímu majetku Olomouckého kraje v souladu se zřizovací listinou,
 • b) správa a údržba silnic II.a III. třídy ve vlastnictví Olomouckého kraje, jejich součástí a příslušenství,
 • c) investiční činnost na spravovaném majetku v rozsahu zřizovací listiny,
 • d) muzeální činnost v oblasti silničního hospodářství, jedná se především o provádění činnosti sbírkové, badatelské, propagační a publikační.
K zajištění předmětu hlavní činnosti jde zejména o tyto činnosti:
 • a) vedení evidence silnic II.a III. třídy,
 • b) zabezpečení prohlídek silnic II.a III. třídy,
 • c) zabezpečení prohlídek mostních objektů na silnicích II. a III. třídy,
 • d) údržba a opravy silnic II.a III. třídy s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství,
 • e) údržba a opravy mostů na silnicích II.a III. třídy,
 • f) investiční činnost na spravovaném majetku (jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele),
 • g) další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č.104/1997 Sb.
Doplňková činnost:
Mimo svou hlavní činnost je organizace oprávněna provádět doplňkovou činnost v rozsahu stanoveném zřizovací listinou a vydanými živnostenskými listy. K provádění doplňkové činnost má organizace následující živnostenské listy:
 • a) provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgány:
 • 1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván radou kraje.
 • 2. Ředitel jedná ve všech věcech, týkajících se příspěvkové organizace, samostatně. Plní veškeré povinnosti vedoucího organizace a další úkoly,vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 3. V případě nepřítomnosti jej zastupuje v plném rozsahu jeho práv, povinností a odpovědnosti jeho stanovený zástupce.
Vnitřní organizační struktura
Vnitřní strukturu tvoří :
 • úsek ředitele
 • úsek provozní
 • úsek technicko - správní
 • úsek ekonomický
 • výkonné útvary
Výkonné útvary - střediska údržby - nevystupují v právních vztazích vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
Z provozních důvodů jsou prostorově trvale dislokovány
 • Středisko údržby Olomouc se sídlem Lipenská 120, Olomouc
 • Středisko údržby Jih se sídlem Kostelecká 55, Prostějov
 • Středisko údržby Šumperk se sídlem Ztracená 684, Vikýřovice
 • Středisko - Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Základním článkem středisek údržby jsou cestmistrovství.

©2010 AIT-Outsourcing.cz